Factories

Matsu Việt Nam – Kinh nghiệm làm việc với đối tác nước ngoài
Lots of working experience with foreign partners
Services : contractor-electrical-matsu-vn10717
A. An toàn trên hết – Safety first – あんぜん
Đảm bảo an toàn lao động trong lúc làm việc .

Safety first

B. Chất lượng – Quality
Đảm bảo chất lượng công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật thi công…

Construction company

C. Tiến độ – Schedule – こうじのしんちょく
Đảm bảo hoàn thành công việc theo kế hoạch, bàn giao đúng tiến độ.
Construction

Construction

D. Uy tín – Prestige
Đảm bảo thực hiện tốt các cam kết, đáp ứng nhanh, giải quyết mọi vấn đề trên tinh thần hợp tác đạt hiệu quả công việc…
General-contractor
E. Sạch sẽ – Hygiene
Áp dụng quy trình 5S ( Seiri – Seiton – Seiso – Seiketsu – Shitsuke )
Thi công đến đâu, thu gom sạch sẽ đến đó.
Kaizen 5S construction
Thank you !